Algemene voorwaarden

DEFINITIES

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Weblicht Verlichting”: de onderneming die onder de handelsnaam “Weblicht Verlichting” gedreven wordt en gevestigd te Warmenhuizen, kantoorhoudende aan de Dorpsstraat 194a, 1749AK  Warmenhuizen , sinds 1 september 2001 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer 37097785.

“Orderbevestiging”: de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden welke uitsluitend geldt voor particulieren. Bedrijven kunnen op verzoek onze Algemene Voorwaarden voor bedrijven opvragen.

“Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Weblicht en U binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor U een bepaalde prijs dient te betalen;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Weblicht Verlichting gesloten worden en waarbij Weblicht Verlichting partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen U en Weblicht middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert U uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Weblicht Verlichting worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Weblicht Verlichting worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Weblicht ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Weblicht Verlichting heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande bekendmaking.

3. AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Weblicht Verlichting zijn vrijblijvend, totdat u de “orderbevestiging” heeft ontvangen. Indien Weblicht Verlichting de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal Weblicht Verlichting u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht Verlichting te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Weblicht Verlichting en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Weblicht Verlichting middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Weblicht Verlichting.
(b) vervolgens op de “bevestig bestelling” button geklikt hebt op de website van Weblicht Verlichting ;
(c) waarmee u bevestigd heeft dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
(d) hierop van Weblicht Verlichting op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Weblicht Verlichting uw bestelling heeft ontvangen (de “orderbevestiging”).
Indien van Weblicht Verlichting in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de “orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.
3.3 De “orderbevestiging” vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u besteld is en het aantal door u bestelde producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst;
(e) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van Weblicht Verlichting , waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Weblicht Verlichting gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Weblicht Verlichting .
3.5 De administratie van Weblicht Verlichting geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Weblicht Verlichting verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Weblicht Verlichting verrichtte leveringen. Weblicht Verlichting erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bestellingen worden vanaf € 250,- incl. btw franco huis verzonden op 1 adres in Nederland. Bij bestellingen onder de € 250,- incl. btw berekenen wij verzendkosten tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt niet voor bestellingen die verzonden moeten worden naar het buitenland. Kosten voor transport naar het buitenland gaan in goed overleg.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor afnemer . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Weblicht Verlichting kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten buitenland op aanvraag.
4.4 Verzending geschiedt met DHL, GLS of PostNL, keuze ligt bij Weblicht Verlichting. U dient er zelf voor te zorgen dat er iemand aanwezig is op het aangegeven
afleveradres. Weblicht aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het pakket niet afgegeven kan worden omdat er niemand aanwezig is en zal derhalve retourkosten
in rekening brengen wanneer het pakket retour komt.
4.5 Weblicht is nimmer aansprakelijk wanneer pakket niet op tijd geleverd wordt door de vervoerder in welke vorm dan ook.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product wordt u per email vermeldt. De door Weblicht Verlichting opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Weblicht Verlichting overschreden wordt, zal Weblicht Verlichting u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Weblicht Verlichting te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht Verlichting te melden.
5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Weblicht binnen 10 werkdagen nadat Weblicht Verlichting de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.4 Weblicht Verlichting is nooit en te nimmer aansprakelijk voor de door u eventueel geleden schade, wegens te late leveringen of welke vorm dan ook.
5.5 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

6. AFKOELINGSPERIODE
6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Weblicht Verlichting te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Weblicht Verlichting te melden. U ontvangt dan een RMA nummer wat u kenbaar op de zending moet noteren. Zonder RMA nummer wordt uw retourzending niet geaccepteerd/ cq afgehandeld.  U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Weblicht Verlichting binnen 14 dagen na ontvangst van het RMA nummer. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen, retouren die bij Weblicht Verlichting worden aangeboden en niet of niet voldoende zijn gefrankeerd worden nimmer door ons geaccepteerd. Bij het niet retoursturen binnen 14 dagen komt uw retour zending te vervallen.
6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Weblicht Verlichting ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Weblicht Verlichting binnen 14 dagen nadat Weblicht Verlichting het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 Weblicht Verlichting behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Weblicht Verlichting of de leverancier van het product) is beschadigd. Producten waarvan ons zegel is verbroken worden nimmer geaccepteerd.
6.5 Producten die speciaal voor u zijn besteld, gefabriceerd, zogenoemde specials en/ of gemonteerd worden nimmer door Weblicht Verlichting terug genomen. Lichtslangen welke wij voor u op maat hebben gemaakt worden niet terug genomen.
6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Weblicht schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Weblicht Verlichting u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Weblicht heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG
7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen heeft u de volgende mogelijkheid;
(a) U kunt Weblicht Verlichting schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Weblicht Verlichting ontbinden, dit dient u binnen 5 werkdagen na bestelling te doen enwel door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht te melden.
7.2 Indien u Weblicht Verlichting vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Weblicht Verlichting terugsturen. De kosten van uw retourzending komen voor uw eigen rekening. Het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Weblicht Verlichting , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Weblicht Verlichting niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Weblicht Verlichting zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Weblicht Verlichting te retourneren. U dient het product op uw eigen kosten te verzenden. De aankoopprijs, minus de verzendkosten van het product, zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.6 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES
8.1 Op de door Weblicht Verlichting geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Een uitzondering geldt voor de lichtslangen. Op onze lichtslangen, met uitzondering van de Led lichtslang (garantietermijn 6 maanden), geven wij geen enkele garantie tenzij anders overeengekomen.
8.2 Op de door Weblicht geleverde lichtbronnen (TL, halogeen, Ledlampen, gloeilampen etc) wordt een garantie gegeven van 24 uur na ontvangst.

9. KLACHTEN
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Weblicht Verlichting serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Weblicht Verlichting (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 Weblicht Verlichting zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Weblicht Verlichting zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY
10.1 Weblicht Verlichting zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zijn niet ter inzage voor derden. Weblicht Verlichting zal deze gegevens nooit aan derden geven, verkopen of misbruiken.
10.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld. Weblicht Verlichting heeft doormiddel van deze overeenkomst het recht om haar eigen producten en/ of aanbiedingen gericht aan u te verzenden.
10.3 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Weblicht Verlichting doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht Verlichting laten weten. Weblicht Verlichting zal in al zijn aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Weblicht Verlichting zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten.
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Weblicht Verlichting te richten. Weblicht Verlichting zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Weblicht Verlichting aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht Verlichting te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Weblicht Verlichting zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Weblicht Verlichting hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Weblicht Verlichting uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

11. KLANTENSERVICE VAN WEBLICHT VERLICHTING
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Weblicht Verlichting afdeling consumenten, Dorpsstraat 194a te WarmenhuizenTelefoon: 06 15396591 E-mail: info @weblicht.nl

 

12. MANCO, INCOMPLETE ZENDING EN/OF VERVOERSSCHADE.
Een manco, incomplete zending en/ of vervoersschade moet op de dag van ontvangst schriftelijk of via e-mail aan info@weblicht.nl gemeld worden. Een latere melding kan niet meer in behandeling worden genomen.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Weblicht Verlichting is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Weblicht Verlichting naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Weblicht Verlichting , kunt u Weblicht Verlichting verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.
13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Alkmaar bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Weblicht Verlichting meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Weblicht Verlichting

Deze webwinkel is momenteel in opbouw. Bestellingen worden gewoon uitgeleverd. Sluiten

X